ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 15

0
ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 15 ஆசிரியர்: தீபம் நா. பார்த்தசாரதி வாசிப்பவர்: முனைவர் அன்புமணி

வானமாமலை

தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்: கட்டுரை 2

0
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சுவலி ஒலிப்புத்தகத்திட்டம் ஒலி நூலின் பெயர்: தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்.நூலாசிரியர்: பேராசிரியர். நா.வானமாமலைநூல் வெளிவந்த ஆண்டு:1980நூலை வாசிப்பவர்:...

தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்: கட்டுரை 1 – பாகம் 4

0
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சுவலி ஒலிப்புத்தகத்திட்டம் ஒலி நூலின் பெயர்: தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்.நூலாசிரியர்: பேராசிரியர். நா.வானமாமலைநூல் வெளிவந்த ஆண்டு:1980நூலை வாசிப்பவர்:...

தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்: கட்டுரை 1 – பாகம் 3

0
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சுவலி ஒலிப்புத்தகத்திட்டம் ஒலி நூலின் பெயர்: தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்.நூலாசிரியர்: பேராசிரியர். நா.வானமாமலைநூல் வெளிவந்த ஆண்டு:1980நூலை வாசிப்பவர்:...

தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்: கட்டுரை 1 – பாகம் 2

0
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சுவலி ஒலிப்புத்தகத்திட்டம் ஒலி நூலின் பெயர்: தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்.நூலாசிரியர்: பேராசிரியர். நா.வானமாமலைநூல் வெளிவந்த ஆண்டு:1980நூலை வாசிப்பவர்:...

தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்: கட்டுரை 1 (பாகம் 1)

0
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சுவலி ஒலிப்புத்தகத்திட்டம் ஒலி நூலின் பெயர்: தமிழ் நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டக் கருத்துக்கள்.நூலாசிரியர்: பேராசிரியர். நா.வானமாமலைநூல் வெளிவந்த ஆண்டு:1980நூலை வாசிப்பவர்:...

ஜெயகாந்தன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 7 : துறவு

2
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 7 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 5 : பொம்மை

0
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 1 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 4 : நான் இருக்கிறேன்

0
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 4 : நான் இருக்கிறேன் வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 3: நான் இருக்கிறேன்

0
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 3 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 2 : இல்லாதது எது

0
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 2 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

சிறுகதை

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 7 : துறவு

2
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 7 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 5 : பொம்மை

0
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 1 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 4 : நான் இருக்கிறேன்

0
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 4 : நான் இருக்கிறேன் வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 3: நான் இருக்கிறேன்

0
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 3 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 2 : இல்லாதது எது

0
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 2 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

கட்டுரை

வீரர் உலகம் – 10

0
கட்டுரைத் தொகுப்பின் பெயர் : வீரர் உலகம் கட்டுரை ஆசிரியர் : கி. வா. ஜெகன்நாதன் பதிபித்த ஆண்டு.1966 கட்டுரை வாசிப்பவர். முனைவர். ச. மதிப்பிரியா

வீரர் உலகம் – 9

0
கட்டுரைத் தொகுப்பின் பெயர் : வீரர் உலகம் கட்டுரை ஆசிரியர் : கி. வா. ஜெகன்நாதன் பதிபித்த ஆண்டு.1966 கட்டுரை வாசிப்பவர். முனைவர். ச. மதிப்பிரியா

வீரர் உலகம் – 8

0
கட்டுரைத் தொகுப்பின் பெயர் : வீரர் உலகம் கட்டுரை ஆசிரியர் : கி. வா. ஜெகன்நாதன் பதிபித்த ஆண்டு.1966 கட்டுரை வாசிப்பவர். முனைவர். ச. மதிப்பிரியா

வீரர் உலகம் – 7

0
கட்டுரைத் தொகுப்பின் பெயர் : வீரர் உலகம் கட்டுரை ஆசிரியர் : கி. வா. ஜெகன்நாதன் பதிபித்த ஆண்டு.1966 கட்டுரை வாசிப்பவர். முனைவர். ச. மதிப்பிரியா

வீரர் உலகம் – 1

0
கட்டுரைத் தொகுப்பின் பெயர் : வீரர் உலகம் கட்டுரை எண் 1 கட்டுரை ஆசிரியர் : கி. வா. ஜெகன்நாதன் பதிபித்த ஆண்டு.1966 கட்டுரை வாசிப்பவர். முனைவர். ச....

புனைவு

ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 15

0
ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 15 ஆசிரியர்: தீபம் நா. பார்த்தசாரதி வாசிப்பவர்: முனைவர் அன்புமணி

ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 14

0
ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 14 ஆசிரியர்: தீபம் நா. பார்த்தசாரதி வாசிப்பவர்: முனைவர் அன்புமணி

ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 13

0
ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 13 ஆசிரியர்: தீபம் நா. பார்த்தசாரதி வாசிப்பவர்: முனைவர் அன்புமணி

ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 12

0
ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 12 ஆசிரியர்: தீபம் நா. பார்த்தசாரதி வாசிப்பவர்: முனைவர் அன்புமணி

ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 11

0
ஆத்மாவின் ராகங்கள் – 11 ஆசிரியர்: தீபம் நா. பார்த்தசாரதி வாசிப்பவர்: முனைவர் அன்புமணி