Home சிறுகதை

சிறுகதை

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 4 : நான் இருக்கிறேன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 4 : நான் இருக்கிறேன் வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 3: நான் இருக்கிறேன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 3 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 2 : இல்லாதது எது

ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 2 வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்

ஜெயகாந்தன் சிறுகதை – 1 : யுக சந்தி

ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் தொகுப்பு சிறுகதை - 1 :யுக சந்தி வாசிப்பவர்: மலர்விழி பாஸ்கரன்